Skip to content

XIII Ogólnopolski Rajd na Orientację
MISTRZOSTWA POLSKI W MARATONACH NA ORIENTACJĘ

Przejście Smoka

29.09 – 1.10 2023 r.
CZARNA BIAŁOSTOCKA

REGULAMIN

Organizator

Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE (Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie stowarzysze.om.pttk.pl)

Cele imprezy

 • podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczestników,
 • promowanie ruchu i zdrowego stylu życia,
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • prezentacja walorów krajoznawczych Polski,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zawodów.

Współpraca

Komitet Organizacyjny

Kierownik Imprezy: Agnieszka Kuś
Sędzia Główny: Michał Kuś
Kartografia tras długodystansowych: Michał Kuś
PR: Dariusz Mazurek (PInO nr leg. 721)
Budowniczy tras (alfabetycznie):

 • Adam Michalski
 • Agnieszka Kuś (PInO nr leg. 744)
 • Anna Kadłubowska (PInO nr leg. 718)
 • Barbara Szmyt (PInO nr leg. 660)
 • Michał Kuś (PInO nr leg. 745)
 • Paweł Rozwadowski (PInO nr leg. 699)
 • Paweł Starzyński (PInO nr leg. 726)
 • Renata Łaska (PInO nr leg. 717)
 • Tomasz Łaski (PInO nr leg. 716)

Termin i miejsce

1-3 października 2021 r.

Baza Rajdu:
Przystań Aktywna Strona Iłży
Orła Białego 3, 27-100 Iłża
51.1581557,21.2343231

Centrum Zawodów:
Nadleśnictwo Marcule
Marcule 1, 27-100 Iłża
51.0939366,21.214475

Trasy, zasady, klasyfikacja

Trasy długodystansowe:
 • Rogaining pieszy ośmiogodzinny (TP8h),
  zaliczany do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację
 • Trasa piesza 25 km (TP25) z limitem czasu 6h
 • Trasa rowerowa długa (TRD) – ok. 100 km
 • Trasa rowerowa krótka (TRK) – ok. 50 km
 • Niedzielny rogaining 3h (TP3h) – tzw. Dożynki – możliwość startu pieszo lub na rowerze

Zasady uczestnictwa w trasach długodystansowych

 1. Na wszystkich trasach długodystansowych obowiązuje start indywidualny, a udział upoważnia do uzyskania 1 pkt. do odznaki InO PTTK
 2. W trakcie rajdu uczestnicy mogą poruszać się pieszo bądź – na trasie rowerowej – rowerem i odpoczywać wg uznania. Nie wolno korzystać pomocy osób trzecich i żadnych środków transportu.
 3. Start tras długodystansowych odbywa się masowo, przy zachowaniu dystansu społecznego przez uczestników bądź przy założonych maseczkach osłaniających usta i nos. 
 4. Uczestnik na trasach długodystansowych jest zobowiązany przez cały czas nosić w widocznym miejscu numer startowy.
 5. Mapy dla trasy TP8h będą udostępnione z wyprzedzeniem. Zaznaczone na mapie punkty nie będą na tym etapie miały przypisanej wartości, a ich numery zostaną przydzielone losowo przy budowie trasy.
 6. Punkty kontrolne będą miały przydzieloną wartość od 0 do 9 punktów przeliczeniowych (PP). Przyporządkowanie wartości do numerów PK zostanie ogłoszone w trakcie odprawy, na pół godziny przed startem poszczególnych tras.
 7. PK w terenie oznaczony jest przestrzennym, biało-czerwonym lub biało-pomarańczowym lampionem, wyposażonym w perforator oraz kod QR. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, miejsce umiejscowienia lampionu może zostać oznaczone farbą w aerozolu lub konfetti.
 8. Zaliczenie PK odbywa się poprzez jeden z dwóch sposobów – wykorzystanie aplikacji iOrienteering oraz kodu QR lub perforację na odpowiednim miejscu karty startowej. Korzystanie z aplikacji pozwoli na natychmiastowe podanie wyników, natomiast w związku z debiutem tej aplikacji na imprezie długodystansowej zalecane jest korzystanie równolegle z obu metod.
 9. W przypadku stwierdzenia braku lampionu informację należy telefonicznie przekazać do Organizatora i wykonać zdjęcie pozwalające zidentyfikować miejsce jego wykonania.
 10. Uczestnik dowolnie wybiera trasę oraz PK do potwierdzenia.
 11. Klasyfikacji podlegają uczestnicy, którzy dotrą na metę zawodów przed upływem 8 godzin. Osoby, które przekroczą ten czas o maksymalnie 30 minut, również są klasyfikowane, ale za każdą minutę od wyniku odejmowany jest 1 PP. Osoby, które dotrą na metę później nie będą klasyfikowane.
 12. O końcowym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów przeliczeniowych. W przypadku tej samej ilości PP, przyznawane jest miejsce ex-aequo.
 13. Na trasie obowiązuje zakaz używania innych map niż dostarczone przez organizatora.
 14. W czasie zawodów dozwolone jest wykorzystywanie urządzeń GPS tylko w celu rejestracji trasy oraz pomiaru odległości. W szczególności nie można wykorzystywać cyfrowych map do pomocy w nawigacji.
Trasy turystyczne:
 • Trzy etapy dzienne w kategoriach TP, TU oraz TZ – sobota
 • Jeden etap dzienny w kategoriach TP, TU oraz TZ – niedziela

W kategorii TP start w zespołach 1÷5 osobowych, każdy etap to 3 pkt. do odznaki InO PTTK
W kategoriach TU i TZ start w zespołach 1÷2 osobowych, każdy etap to 4 pkt. do odznaki InO PTTK
Do klasyfikacji Pucharu Polski zaliczane są wszystkie cztery etapy w kategoriach TU oraz TZ.

Na trasach turystycznych obowiązują regulaminy i punktacja Imprez na Orientację PTTK.

Uczestnicy tras turystycznych będą klasyfikowani zespołowo w wybranej kategorii startowej.

planowane trasy towarzyszące

Zasady udziału w trasach towarzyszących będą podawane w późniejszym terminie

Mapy

Na trasach sportowych pełna mapa w skali 1:25000 lub 1:15000, opracowana na podstawie danych pomiarowych LIDAR, OpenStreetMap, bazy BDOT10k, ortofotomapy, baz danych informacji publicznej oraz prac terenowych.

Na trasach turystycznych mapy urozmaicone, przekształcone w mniejszym lub większym stopniu w zależności od kategorii.

Wszystkie mapy będą drukowane na papierze wodoodpornym bądź/i zabezpieczone przed wilgocią.

Klasyfikacja w rankingach

Uczestnicy startujący na trasie 8h rogainingu pieszego (TP8h) będą sklasyfikowani w Pucharze Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

Uczestnicy startujący na trasach turystycznych w kategoriach TU oraz TZ będą sklasyfikowani w ramach Pucharu Polski w Marszach na Orientację

Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które:

 • zapoznały się z niniejszym regulaminem i potwierdzą przy zapisach akceptację jego treści,
 • uiściły opłatę startową,
 • przy rejestracji w Bazie Zawodów złożą oświadczenie o udziale w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Organizator nie zapewnia opieki dla osób niepełnoletnich, biorących udział w zawodach.
Przy rejestracji osoby niepełnoletnie muszą złożyć podpisane przez rodzica / opiekuna oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział podopiecznego w zawodach oraz akceptacji warunków udziału. 

Zgłoszenia

Zgłoszenia na trasy długodystansowe przyjmowane będą elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie PMNO.

Zgłoszenia na trasy turystyczne przez formularz dostępny w zakładce “Zapisy”. Ze względu na kwestie formalne (wypełnienie formularza jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Imprezy oraz wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu) formularz pozwala wyłącznie na zapisy indywidualne. Skład zespołów należy przesłać mailem bądź skorzystać z odpowiednich pól w formularzu. 

Wpisowe, zniżki, terminy

Wpisowe na trasy pucharowe (TP8h, TU, TZ) oraz długą trasę rowerową (TRD) wynosi:

 • 75 pln w pierwszym terminie
 • 100 pln w drugim terminie
 • 125 pln po terminie lub przy rejestracji i/lub płatności w czasie zawodów

Wpisowe dla kategorii turystycznej TP, na trasę TP25 oraz trasę rowerową krótką (TRK) wynosi:

 • 55 pln w pierwszym terminie
 • 80 pln w drugim terminie
 • 100 pln po terminie lub przy rejestracji i/lub płatności w czasie zawodów

Wpisowe na same dożynki (TP3h) to 20 pln (osoby startujące w kategoriach TP8h, TP25, TRD, TRK mogą wziąć udział w dożynkach w ramach wpisowego).

Start w pojedyńczych etapach kategorii TP bez wcześniejszych zgłoszeń – koszt udziału to 5 pln za mapę (bez dodatkowych świadczeń).

Do udziału w zawodach z obniżoną opłatą startową upoważnieni są:

 • Członkowie PTTK z ważną na 2021 r. legitymacją od powyższych kwot odejmują 5 zł.
 • Zwycięzcy tras TP8h, TP5h i TR5h z Przejścia Smoka 2019 od powyższych kwot odejmują 10 zł.
 • Mieszkańców Powiatu Radomskiego najniższa stawka wpisowego obowiązuje również w drugim terminie (aktualizacja 18.09)

Zniżki nie obowiązują przy starcie w pojedyńczych etapach TP oraz w TP3h.

Wpisowe uiszczamy na konto Oddziału Międzyczelnianego PTTK w Warszawie: 49 1140 1010 0000 3281 2500 1007 (mBank) tytułem PRZEJSCIE 2021 – trasa – imię i nazwisko Uczestnika

Pierwsza stawka wpisowego obowiązuje przy zgłoszeniach wysłanych i opłaconych do 19 września (termin wpłynięcia opłaty na konto ogranizatora do 20 września)
Druga stawka wpisowego obowiązuje przy zgłoszeniach wysłanych i opłaconych do 26 września (termin wpłynięcia opłaty na konto ogranizatora do 27 września)
Zgłoszenie po zakończeniu drugiego terminu nie gwarantuje pełnych świadczeń. Organizator rezerwuje sobie prawo odwołania wybranych tras w przypadku frekwencji mniejszej niż 10 opłaconych uczestników w dniu zakończenia drugiego terminu zgłoszeń.
Rezygnacja przesłana na adres Organizatora do 26 września upoważnia do otrzymania zwrotu wpisowego pomniejszonego o kwotę 10 zł. 
Przepisywanie wpisowego w ramach kategorii jest możliwe bez dodatkowych kosztów do 28 września. 

Świadczenia

 • komplet map dla każdego uczestnika,
 • numer startowy,
 • gorący posiłek regeneracyjny na mecie (w sobotę),
 • ognisko w Nadleśnictwie Marcule po zakończeniu sobotnich etapów,
 • napoje na mecie (w sobotę i niedzielę),
 • transport w sobotę na start dla uczestników tras turystycznych oraz powrót do Bazy po zakończeniu ogniska dla wszystkich,
 • transport depozytu złożonego na starcie w Iłży na metę w Marculach (dodane 14.09),
 • dyplomy dla najlepszych we wszystkich kategoriach, trofeum dla zwycięzcy rogainingu 8h (TP8h),
 • odcisk okolicznościowej pieczęci,
 • pamiątkowa naklejka,
 • potwierdzenie punktów do odznak PTTK (w tym InO),
 • weryfikacja odznak: InO, TRInO, Lampion (wszystkie stopnie),
 • protokół w formie elektronicznej,
 • inne materiały, niespodzianki i nagrody w przypadku pozyskania sponsorów Rajdu.

Noclegi

Ze względu na możliwe pogorszenie sytuacji epidemiologicznej (czwartą falę) oraz obowiązujące ograniczenia natury prawnej, Organizator nie zapewnia możliwości noclegu w warunkach turystycznych.

Na potrzeby Uczestników zostały zarezerwowane domki znajdujące się w Bazie Zawodów oraz w pokoje w pobliskim Powiatowym Instytucie Kultury, skorzystanie z noclegu w ramach tych opcji jest dodatkowo płatne. Szczegółowe informacje pojawią się w osobnym komunikacie.

Można też skorzystać we własnym zakresie ze znajdującej się wokół Iłży bazy noclegowej.

Harmonogram

Piątek:
 • Rejestracja uczestników w Bazie Zawodów, wydawanie pakietów startowych
Sobota:
 • Przejazd uczestników tras turystycznych do Centrum Zawodów (CZ)
 • Starty tras turystycznych z CZ, tras długodystansowych z Bazy
 • Meta wszystkich tras w CZ w Nadleśnictwie Marcule
 • Ognisko integracyjne dla wszystkich uczestników, dekoracja zwycięzców tras długodystansowych
 • Po ognisku organizator zapewnia transport do Bazy Zawodów w Iłży
Niedziela:
 • Dożynki ze startem i metą w CZ
 • Czwarty etap turystyczny ze startem i metą w CZ
 • Dekoracja zwycięzców tras turystycznych, Dożynek oraz klasyfikacji Wielkiego Smoka i zakończenie Rajdu

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w osobnej zakładce.

Postanowienia końcowe

 • Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania.
 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych oraz Organizatora w czasie trwania Rajdu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
 • Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko.
 • W przypadku wypadku obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu oraz natychmiastowego powiadomienia Organizatora o zaistniałym zdarzeniu.
 • Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 • Uczestnik udziela zgody na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora, media i sponsorów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.
 • Szczegółowe zasady przeprowadzenia Rajdu (w tym uwzględniające aktualną sytuację epidemiologiczną) opublikowane zostaną w komunikacie technicznym do 29 września 2021 r.