Skip to content

XIII Ogólnopolski Rajd na Orientację
MISTRZOSTWA POLSKI W MARATONACH NA ORIENTACJĘ

Przejście Smoka

29.09 – 1.10 2023 r.
CZERWONY BÓR  -> PRZENIESIONY DO ???

REGULAMIN

Organizator

Agnieszka i Michał Kuś

Klub Sportowy Hała

Cele imprezy

 • podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczestników,
 • promowanie ruchu i zdrowego stylu życia,
 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 • prezentacja walorów krajoznawczych Polski,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zawodów.

Termin i miejsce

29.09 – 01.10 2023 r.

Województwo Podlaskie, okolice Zambrowa

Dokładne położenie bazy zawodów zostanie podane w późniejszym terminie

Trasy

Trasy główne:

Przejście Smoka w 2023 roku odbędzie się jako zawody dwuetapowe – dwudniowe, rozgrywane w kategorii pieszej i rowerowej.

 • Etap 1 – sobota – ośmiogodzinny rogaining
 • Etap 2 – niedziela – trzygodzinny rogaining

Oba etapy odbywają się na tej samej mapie, przy zmienionej wartości punktów kontrolnych.

Trasy towarzyszące:

 • Trasa piesza 25 km (TP25) z limitem czasu 6h
 • Trasa piesza rekreacyjna 10km (TP10) z limitem czasu 4h

Zasady uczestnictwa

 1. Na wszystkich trasach poza TP10 obowiązuje start indywidualny,
 2. Udział w każdej z tras upoważnia do uzyskania 1 punktu do odznaki InO PTTK
 3. W trakcie rajdu uczestnicy mogą poruszać się pieszo bądź – na trasie rowerowej – rowerem i odpoczywać wg uznania. Nie wolno korzystać pomocy osób trzecich i żadnych środków transportu.
 4. Start wszystkich tras poza TP10 odbywa się masowo. Dla trasy TP10 start będzie możliwy w dowolnym momencie pomiędzy godziną 10 a 13.
 5. Mapy dla trasy TP8h i TR8h będą wydawane przy rejestracji w Biurze Zawodów oraz zostaną opublikowane w postaci elektronicznej co najmniej 24 godziny przed startem.
 6. Punkty kontrolne będą miały przydzieloną wartość od 0 do 9 punktów przeliczeniowych (PP). Przyporządkowanie wartości do numerów PK zostanie ogłoszone w trakcie odprawy, na pół godziny przed startem poszczególnych tras.
 7. PK w terenie oznaczony jest płaskim lampionem o rozmiarze A5 z kodem literowo-cyfrowym oraz kodem QR. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, miejsce umiejscowienia lampionu może zostać oznaczone farbą w aerozolu lub konfetti.
 8. Zaliczenie PK odbywa się poprzez jeden z dwóch sposobów – wykorzystanie aplikacji iOrienteering oraz kodu QR lub spisanie własnym długopisem kodu na kartę startową.
 9. W przypadku stwierdzenia braku lampionu informację należy telefonicznie przekazać do Organizatora i wykonać zdjęcie pozwalające zidentyfikować miejsce jego wykonania.
 10. Uczestnik dowolnie wybiera trasę oraz PK do potwierdzenia.
 11. Klasyfikacji podlegają uczestnicy, którzy dotrą na metę zawodów przed upływem limitu czasowego każdej z tras. Osoby, które przekroczą ten czas o maksymalnie 30 minut, również są klasyfikowane, ale za każdą minutę od wyniku odejmowane są 3 PP. Osoby, które dotrą na metę później nie będą klasyfikowane.
 12. O końcowym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów przeliczeniowych. W przypadku tej samej ilości PP, przyznawane jest miejsce ex-aequo.
 13. Na trasie obowiązuje zakaz używania innych map niż dostarczone przez organizatora.
 14. W czasie zawodów dozwolone jest wykorzystywanie urządzeń GPS tylko w celu rejestracji trasy oraz pomiaru odległości. W szczególności nie można wykorzystywać cyfrowych map do pomocy w nawigacji.

Mapy

Na trasach sportowych pełna mapa w skali co najmniej 1:20000, opracowana na podstawie danych pomiarowych LIDAR, OpenStreetMap, bazy BDOT10k, ortofotomapy, baz danych informacji publicznej oraz prac terenowych.

Mapy będą drukowane na papierze wodoodpornym bądź/i zabezpieczone przed wilgocią.

Klasyfikacja w rankingach

Uczestnicy startujący na trasie 8h rogainingu pieszego (TP8h) automatycznie biorą udział w Mistrzostwa Polski w Pieszych Maratonach na Orientację oraz będą sklasyfikowani w Pucharze Polski w Pieszych Maratonach na Orientację 

Uczestnicy startujący na trasie TP25  będą sklasyfikowani w pucharze TP25 organizowanym przez KS Hała w kategorii biegowej.

Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które:

 • zapoznały się z niniejszym regulaminem i potwierdzą przy zapisach akceptację jego treści,
 • uiściły opłatę startową,
 • przy rejestracji w Bazie Zawodów złożą oświadczenie o udziale w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach tylko na trasie TP10h i pod opieką osoby pełnoletniej. Osoba ta przyjmuje na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznego.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na trasy długodystansowe przyjmowane będą elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie PMNO.

Wpisowe, zniżki, terminy

Szczegóły dotyczące terminów zgłoszeń, stawek wpisowego oraz ewentualnych zniżek pojawią się w późniejszym terminie 

Świadczenia

 • komplet map dla każdego uczestnika,
 • gorący posiłek regeneracyjny na mecie (w sobotę),
 • napoje na mecie (w sobotę i niedzielę),
 • dyplomy dla najlepszych we wszystkich kategoriach, trofeum dla zwycięzcy rogainingu 8h (TP8h),
 • pamiątkowa naklejka,
 • inne materiały, niespodzianki i nagrody w przypadku pozyskania sponsorów Rajdu.

Noclegi

Informacje o możliwych noclegach będą zamieszczone w późniejszym terminie

Ramowy harmonogram

Piątek:

 • Rejestracja uczestników w Bazie Zawodów, wydawanie pakietów startowych

Sobota:

 • Start trasy TP8h/TR8h – godzina 9:00
 • Start trasy TP25 – godzina 10:00
 • Start trasy TP10 pomiędzy godziną 10:00 a 13:00
 • Dekoracja zwycięzców Mistrzostw Polski w Maratonach na Orientację (TP8h)
 • W miarę możliwości – wieczorne ognisko

Niedziela:

 • Dożynki – godzina 9:00
 • Dekoracja zwycięzców Rajdu

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w osobnej zakładce.

Postanowienia końcowe

 • Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania.
 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych oraz Organizatora w czasie trwania Rajdu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.
 • Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko.
 • W przypadku wypadku obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu oraz natychmiastowego powiadomienia Organizatora o zaistniałym zdarzeniu.
 • Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 • Uczestnik udziela zgody na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora, media i sponsorów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.
 • Szczegółowe zasady przeprowadzenia Rajdu opublikowane zostaną w komunikacie technicznym do 29 września 2021 r.